§ Regulamin serwisu chce-kupic.pl
Załącznik D - Płatności
Część 1. Postanowienia ogólne
1.
Serwis pobiera prowizje od sprzedaży. Prowizja naliczana jest Zwycięzcy Aukcji w momencie jego wyboru przez Kupującego.
2.
Wszystkie kwoty wymienione w niniejszym załączniku są kwotami brutto (z podatkiem VAT).
3.
Kwoty, liczone jako procent kwoty sprzedaży brutto, zaokrąglane są w górę, do pełnych groszy.
Część 2. Wysokość prowizji
1.
Kwota sprzedaży, to kwota Oferty złożonej przez Zwycięzcę, w momencie wyboru jej przez Kupującego.
2.
Wysokość prowizji ustalana jest według następującego schematu:
Kwota sprzedaży za 1 sztukę* Prowizja od sprzedaży
Do 50 zł 3.5% kwoty sprzedaży
50,01-1000zł 2 zł plus 2.7% kwoty sprzedaży powyżej 50 zł
1000,01-5000 zł 29 zł plus 1,4% kwoty sprzedaży powyżej 1000 zł
Powyżej 5000 zł 89 zł plus 0,45% kwoty sprzedaży powyżej 5000 zł
*sztukę, parę lub komplet
3.
Prowizja od sprzedaży towarów w kategoriach: "Motoryzacja " Samochody", "Motoryzacja " Motocykle", "Motoryzacja " Inne pojazdy i łodzie" nie podlegają schematowi określania prowizji opisanemu w pkt. 2. Prowizje te są niezależne od kwoty sprzedaży i wynoszą odpowiednio:
Kategoria Prowizja od sprzedaży
Motoryzacja » Samochody 75 zł
Motoryzacja » Motocykle, Motoryzacja » Inne pojazdy i łodzie 25 zł
4.
Prowizja na Aukcji wieloprzedmiotowej wyznaczana jest jako iloczyn ilości sprzedanych sztuk, kompletów lub par (stosowanie do ustawień Aukcji) oraz prowizji wyznaczonej zgodnie ze schematem określonym w pkt. 2. za jeden egzemplarz Towaru.
Część 3. Regulowanie należności
1.
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2.
Użytkownik dokonuj reguluje należności za naliczone opłaty, na rachunek bankowy wskazany przez Operatora Serwisu na Koncie Użytkownika, podając w tytule przelewu nazwę i numer Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące sposób dokonywania wpłaty znajdują się w sekcji Rachunki na Koncie Użytkownika.
3.
Użytkownik ma obowiązek uregulować całkowite należności wobec Operatora Serwisu (w kwocie wskazywanej przez saldo Konta), po zakończeniu okresu rozliczeniowego, do 15 dnia miesiąca następującego po tym okresie, dokonując wpłaty na wskazane konto.
4.
Użytkownicy, którzy otrzymują faktury VAT (firmy oraz osoby, które wyraziły takie żądanie) zobowiązani są do uregulowania należności wykazanej w danej fakturze.
5.
Użytkownik może nie dokonywać wpłaty, o której mowa w pkt 3., jeżeli na koniec okresu rozliczeniowego, kwota do zapłaty jest mniejsza niż 10,00 zł, za wyłączeniem Użytkowników o których mowa w pkt. 4.
6.
W sytuacji opisanej w pkt. 5., Użytkownik ma obowiązek dokonał wpłaty całkowitej należności po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym saldo Użytkownika będzie nie mniejsze od poziomu 10,00 zł lub jeśli minęło 6 miesięcy od daty ostatniej wpłaty tytułem uregulowania należności względem Operatora Serwisu (lub daty rejestracji, jeśli Użytkownik nie dokonywał jeszcze wpłat) .
7.
Na żądanie Operatora Serwisu, Użytkownik ma obowiązek uregulowania należności na zakończenie najbliższego okresu rozliczeniowego lub w terminie wyznaczonym przez Operatora Serwisu, niezależnie od wielkości należności.
8.
Użytkownik, z poziomu swojego Konta, w sekcji Rachunki, ma pełny dostęp do zestawień swoich rozliczeń od roku poprzedniego do bieżącego miesiąca. Zestawienia te uwzględniają: naliczanie prowizji, miesięczne podsumowania, zwroty prowizji, wypłaty nadpłat.
Część 4. Faktury VAT
1.
Użytkownicy będący podatnikami VAT powinni wysłać formularz z poziomu swojego Konta (Rachunki), będący zgłoszeniem chęci otrzymywania faktur. Po zatwierdzeniu przez Operatora Serwisu wprowadzonych danych, Użytkownik będzie otrzymywał faktury VAT dotyczące należności naliczanych w związku z korzystaniem z płatnych usług Serwisu.
2.
Faktura jest wystawiana na dane Użytkownika widniejące w ustawieniach Konta. W formularzu, o którym mowa w pkt. 1., użytkownik podaje swój NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz adres, na którym ma być wysyłana faktura, jeśli jest on inny niż ten w ustawieniach Konta.
3.
Użytkownik ma obowiązek utrzymywania zgodności wprowadzonych danych do faktur ze stanem faktycznym. Zmiana zostaje uwzględniona po zatwierdzeniu przez Operatora Serwisu, co może wymagać przedstawienia odpowiednich dokumentów.
4.
Faktura dotyczy należności za okres rozliczeniowy i wystawiana jest w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego.
5.
Po wypełnieniu formularza, o którym mowa w pkt. 1., faktury będą wysyłane do Użytkownika co miesiąc, chyba że Użytkownik zrezygnuje z ich otrzymywania.
Część 5. Zwroty nadpłat i prowizji
1.
Nadpłata występuje wtedy, gdy saldo Konta Użytkownika ma wartość dodatnią.
2.
Na wniosek Użytkownika nadpłata może być mu zwrócona na wskazany rachunek bankowy lub poprzez przekaz pocztowy. Jeśli Użytkownik ma jakieś zobowiązania finansowe wobec Operatora Serwisu, zwrócona kwota jest pomniejszana o kwotę tych ewentualnych zobowiązań.
3.
Wniosek o zwrot nadpłaty rozpatrywany jest w ciągu 21 dni roboczych.
4.
Na wniosek Użytkownika, w uzasadnionych przypadkach, Operator Serwisu może unieważnić naliczoną prowizję, w szczególności, gdy transakcja będąca wynikiem wygrania Aukcji przez Użytkownika nie doszła do skutku z winy Kupującego.
5.
Wniosek o zwrot prowizji rozpatrywany jest w ciągu 21 dni roboczych.


 Wpisz co najmniej 3 znaki
§
UWAGA: Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej informujemy, że serwis ten wykorzystuje pliki Cookie.
Aby dowiedzieć się więcej o celu ich wykorzystania i zmianie ustawień Cookie w przeglądarce kliknij tutaj.