§ Regulamin serwisu chce-kupic.pl
Serwis chce-kupic.pl został stworzony przez ludzi na co dzień korzystających z usług wielu serwisów internetowych.
Jesteśmy Internautami i zrobiliśmy serwis dla Internautów.

Dokumentem formalnie regulującym zasady funkcjonowania serwisu, w tym prawa i obowiązku jego użytkowników, jest Regulamin serwisu. W większości przypadków, intuicyjne, kulturalne, po prostu normalne korzystanie z serwisu, nie powinno narazić użytkowników na wykraczanie poza ramy Regulaminu.

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu (ostatnia aktualizacja: 2009.11.28).

Spis treści
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Art. 1. Wstęp
Art. 2. Definicje
Rozdział 2. Korzystanie z serwisu
Art. 3. Warunki uczestnictwa w serwisie
Art. 4. Techniczne warunki świadczenia usług
Rozdział 3. Sposób działania serwisu
Art. 5. Rodzaje i zakres usług
Art. 6. Wystawianie aukcji
Art. 7. Składanie ofert sprzedaży
Art. 8. Wiązanie ofert sprzedaży
Art. 9. Przebieg aukcji
Art. 10. Konwersacja
Art. 11. Wybór zwycięskiej oferty
Art. 12. System komentarzy
Art. 13. Płatności
Art. 14. Towary zakazane
Rozdział 4. Postanowienia końcowe
Art. 15. Odpowiedzialność serwisu Chce-kupic.pl
Art. 16. Moderacja
Art. 17. Polityka prywatności
Art. 18. Reklamacje
Art. 19. Rozwiązanie umowy
Art. 20. Zmiany regulaminu
Art. 21. Załączniki
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Art. 1. Wstęp
Niniejszy dokument stanowi Regulamin serwisu internetowego Chce-kupic.pl w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) wraz z późniejszymi zmianami. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu. Zainteresowany podmiot może zostać Użytkownikiem serwisu, tylko po akceptacji pełnej treści Regulaminu.
Art. 2. Definicje
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
2.1.
Operator Serwisu, Operator - podmiot świadczący usługę drogą elektroniczną pod adresem internetowym chce-kupic.pl, którym jest Lonbit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 56b/4, 53-333 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338469, NIP: 8992680389, REGON: 021081232, kapitał zakładowy spółki: 125 000,00 zł.
2.2.
Serwis, Chce-kupic.pl - witryna internetowa utrzymywana w domenie chce-kupic.pl przez Lonbit.
2.3.
Lonbit - spółka z o.o. będąca Operatorem Serwisu.
2.4.
Użytkownik - podmiot, który dokonał Rejestracji oraz spełnia warunki Regulaminu. Użytkownik Serwisu jest jego uczestnikiem.
2.5.
Konto - zasoby Serwisu przydzielane Użytkownikowi w wyniku Rejestracji, dzięki którym uzyskuje on dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu, obejmujące dane wprowadzane przez Użytkownika oraz informacje o jego działalności w obrębie Serwisu.
2.6.
Rejestracja - proces zakładania Konta przez zainteresowany podmiot, skutkujący zawarciem Umowy pomiędzy tym podmiotem a Operatorem Serwisu, zgodnie z Regulaminem.
2.7.
Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Serwisu w wyniku Rejestracji
2.8.
Aukcja - mechanizm transakcji on-line obejmujący wyrażenie chęci zakupu Towaru - nazywane wystawieniem Aukcji, składanie Ofert sprzedaży, wybór Oferty przez Kupującego oraz inne czynności powiązane, w szczególności Konwersację.
2.9.
Oferta - propozycja sprzedaży Towaru, złożona w wyniku wypełnienia formularza składania Oferty poprzez stronę Aukcji.
2.10.
Kupujący - Użytkownik, który wystawił Aukcję. Użytkownik jest Kupującym w stosunku do danej Aukcji.
2.11.
Sprzedający - Użytkownik, który złożył Ofertę na Aukcji. Użytkownik jest Sprzedającym w stosunku do danej Aukcji.
2.12.
Zwycięzca - Sprzedający, którego Oferta została wybrana przez Kupującego, poprzez potwierdzenie swojego wyboru przy użyciu formularza przy danej Ofercie sprzedaży.
2.13.
Towar - rzecz, usługa lub prawo, które zgodnie z Regulaminem mogą być przedmiotem zarówno Aukcji jak i składanych na nich Ofert.
2.14.
Konwersacja - czynność polegająca na komunikacji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w ramach Oferty sprzedaży, jak również sama treść wiadomości wymienionych w ramach tej komunikacji.
2.15.
Regulamin - niniejszy dokument wraz z załącznikami.
Rozdział 2. Korzystanie z serwisu
Art. 3. Warunki uczestnictwa w serwisie
3.1.
Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
3.2.
Użytkownicy będący osobami fizycznymi, muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
3.3.
Rejestracja w Serwisie polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem: https://chce-kupic.pl/rejestracja/.
3.4.
Rejestracji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej może dokonać osoba, upoważniona do uczestnictwa w Serwisie w imieniu tego podmiotu. Podczas Rejestracji takiego podmiotu, osoba ta podaje swoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, pełną nazwę rejestrowanego podmiotu oraz adres jego siedziby. Rejestracja osoby fizycznej wymaga podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (w tym kodu pocztowego, miejscowości oraz województwa) , adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego.
3.5.
Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym. Zabronione jest podawanie fałszywych danych, jak również podszywania się pod inną osobę lub podmiot. Wykrycie nieprawidłowych danych będzie skutkowało zawieszeniem lub usunięciem Konta, a w szczególnych przypadkach udzieleniem informacji o takich działaniach organom państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
3.6.
Potwierdzenie (wysłanie) poprawnie wypełnionego formularza, powoduje przesłanie e-maila na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Wiadomość ta zawiera odnośnik do strony z formularzem drugiej fazy Rejestracji, w którym Użytkownik podaje przede wszystkim: nazwę, pod którą będzie figurował w Serwisie (login) oraz hasło służące do uwierzytelnienia i autoryzacji Użytkownika.
3.7.
Potwierdzenie (wysłanie) formularza drugiej fazy Rejestracji, o którym mowa w art. 3.6. powoduje zawarcie Umowy pomiędzy rejestrowanym Użytkownikiem a spółką Lonbit.
3.8.
Dane przesłane poprzez formularz rejestracyjny, podlegają wstępnej weryfikacji przez Operatora Serwisu, który może stwierdzić nieważność procesu Rejestracji ze względu na wątpliwości, co do wiarygodności przesłanych danych. Unieważnienie procesu Rejestracji jest równoważne z odmową założenia Konta w Serwisie, o czym osoba starająca się o uczestnictwo w Serwisie zostanie poinformowana.
3.9.
W wyniku pomyślnej Rejestracji, podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Serwisie, staje się jego Użytkownikiem.
3.10.
Każdemu Użytkownikowi przydzielane jest Konto powiązane z jego nazwą w Serwisie.
3.11.
Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania zgodności ze stanem faktycznym wszystkich danych wprowadzonych podczas Rejestracji, a które wchodzą w skład Konta Użytkownika, w szczególności zabrania się podawania danych nieprawdziwych lub niepełnych. W przypadku wystąpienia braku takiej zgodności, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać odpowiednich zmian, korzystając z właściwego formularza w obrębie swojego Konta.
3.12.
Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego Konta innym osobom, jak również korzystać z Kont innych Użytkowników.
3.13.
Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto zarejestrowane, jako osoba fizyczna (Konto prywatne) i jedno Konto zarejestrowane, jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna (Konto firmowe), poza przypadkami, w których na prośbę Użytkownika, Operator Serwisu zezwoli na posiadanie przez jedną osobę, więcej niż jednego Konta firmowego. Zabrania się zakładanie wielu Kont, w celu uniknięcia uiszczenia należności wobec Operatora z tytułu korzystania z Serwisu.
3.14.
Użytkownik posiadający więcej niż jedno Konto, nie może uczestniczyć w jednej Aukcji zarówno, jako Kupujący jak i Sprzedający.
3.15.
Poprzez Rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości systemowych, w tym powiadomień dotyczących różnych zdarzeń związanych z działalnością Użytkownika, takich jak powiadomienie o otrzymanie nowej Oferty itp. oraz innych informacji od Operatora.
3.16.
Zabrania się działania na szkodę Serwisu oraz jego uczestników. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Operatora Serwisu oraz osób trzecich za działania związane z korzystaniem ze swojego Konta.
3.17.
Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Nie można odstąpić od Umowy, po przedsięwzięcie aktywności w ramach Serwisu przy użyciu Konta, w szczególności po wystawieniu Aukcji lub złożeniu Oferty. Wniosek odstąpienia od Umowy zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni od jego złożenia.
Art. 4. Techniczne warunki świadczenia usług
4.1.
Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu przez Użytkownika do środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4.2.
Oprogramowanie służące do przeglądania zasobów Internetu (przeglądarka), którego używa Użytkownik w celu korzystania z Serwisu, musi obsługiwać i akceptować informacje typu "cookies", wykorzystywane w celu realizacji usług Serwisu, oraz wykonywać aktywne skrypty.
4.3.
Użytkownik odpowiada za prawidłowe skonfigurowanie przeglądarki internetowej, w celu korzystania z Serwisu.
4.4.
Wszystkie dane osobowe wprowadzane w Serwisie oraz hasło dostępu do Konta, zarówno w trakcie Rejestracji, jak i w ramach Konta, są przesyłane szyfrowanym, certyfikowanym połączeniem. Mechanizm ten zapobiega dostępowi do tych danych osobom trzecim, poprzez podsłuch transmisji pomiędzy przeglądarką a serwerem obsługiwanym przez Operatora Serwisu.
4.5.
O przerwach technicznych oraz czasie ich trwania Użytkownicy zostają powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
Rozdział 3. Sposób działania serwisu
Art. 5. Rodzaje i zakres usług
5.1.
Przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie Użytkownikom zasobów systemu, umożliwiającego zawieranie umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami.
5.2.
Działanie systemu opiera się na wyrażeniu chęci zakupu opisanego przez Kupującego Towaru, poprzez wystawienie Aukcji, obejmujące podanie maksymalnej kwoty, za jaką Kupujący jest gotów nabyć dany Towar. W trakcie trwania Aukcji, inni Użytkownicy mogą składać Oferty sprzedaży. Kupujący może wybrać jedną ze złożonych Ofert, w wyniku czego Sprzedający, który złożył tę Ofertę staje się Zwycięzcą Aukcji.
5.3.
Operator Serwisu nie jest stroną umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Transakcje mające miejsce w skutek wyboru Zwycięzcy na Aukcji są dokonywane jedynie pomiędzy Użytkownikami.
5.4.
Serwis udostępnia Użytkownikom system wewnętrznej komunikacji oraz dedykowany system komunikacji pomiędzy Kupującym Aukcji a Sprzedającym Oferty, nazywany Konwersacją.
Art. 6. Wystawianie aukcji
6.1.
Rozpoczęcie Aukcji wymaga wypełnienie formularza wystawiania Aukcji, składającego się z kilku kroków. Dane wprowadzone w formularzu dotyczą przede wszystkim:
 1. opisu Towaru, który chce nabyć Użytkownik wystawiający Aukcję,
 2. maksymalnej ceny, jaką Użytkownik jest gotów zapłacić za Towar,
 3. akceptowanych warunków dostawy i sposobu płatności za Towar.
6.2.
Użytkownik wystawiający Aukcję powinien wybrać kategorię, zgodnie z jego wiedzą o rodzaju Towaru, który chce kupić.
6.3.
Aukcja wyrażające chęć kupna Towarów przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, można wystawiać jedynie w kategorii Erotyka.
6.4.
Wystawiający Aukcję może zadeklarować chęć zakupuj konkretnego Towaru, jak również podać jedynie cechy, jakie Towar powinien spełniać.
6.5.
Każda Aukcja ma przypisany unikatowy numer, będący częścią adresu internetowego, pod którym figuruje strona danej Aukcji.
6.6.
Zasady dotyczące tworzenia opisu Aukcji zostały przedstawione w Załączniku B.
6.7.
Nie dopuszczalne jest wystawianie Aukcji, jak i uczestniczenie w Aukcjach, które nie mają na celu realizacji umowy sprzedaży, a jedynie uzyskanie komentarza.
Art. 7. Składanie ofert sprzedaży
7.1.
Oferta w Serwisie to propozycja sprzedaży Towaru. Ofertę składa się wypełniając formularz z poziomu danej Aukcji.
7.2.
Wymogi Kupującego, co do pożądanego przez niego Towaru, są określone za pomocą: kategorii Aukcji, tytułu Aukcji, stanu Towaru oraz opisu Aukcji (wraz ze zdjęciami).
7.3.
Na Ofertę składają się:
 1. kwota sprzedaży,
 2. deklaracja określająca stan oferowanego Towaru, jeśli wymaga tego Aukcja,
 3. opis oferowanego Towaru, jeśli wymaga tego Kupujący w opisie Aukcji lub Sprzedający uzna to za stosowne lub gdy wynika to z innych postanowień Regulaminu,
 4. warunki transportu i płatności.
7.4.
Jeśli Sprzedający składając Ofertę zaznaczy opcję potwierdzającą, że oferowany przez niego Towar jest w stanie "Nowy", to oznacza to produkt fabrycznie nowy, nieotwierany, z gwarancją. Chyba, że Kupujący dopuścił w opisie Aukcje pewne odstępstwa. Wtedy Sprzedający musi napisać w Ofercie, w jaki sposób oferowany Towar odbiega od stanu nowości fabrycznej.
7.5.
Jeśli Kupujący danej Aukcji wyraża chęć zakupu konkretnego Towaru, identyfikując w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości dany Towaru, w szczególności przez podanie jego dokładnego oznaczenia (na przykład nazwa producenta i modelu przedmiotu), Sprzedający nie musi wprowadzać opisu oferowanego Towaru.
7.6.
Gdy zachodzi sytuacja opisana w art. 7.4. Sprzedający, przez samo złożenie Oferty oświadcza, że proponuje sprzedaż Towaru spełniającego wszystkie wymogi, jakie Kupujący opisał w ustawieniach Aukcji. Wybór przez Kupującego Oferty powoduje zawarcie umowy sprzedaży takiego właśnie Towaru. W przypadku nie spełniania wszystkich wymogów Kupującego, o których mowa w art. 7.2., Sprzedający ma obowiązek napisać w opisie Oferty, jakich warunków i w jakim stopniu, Towar ten nie spełnia.
7.7.
Jeśli wymogi Kupującego nie precyzują w sposób jednoznaczny Towaru, jaki chce on kupić, a jedynie opisuje cechy, jakie Towar ten musi posiadać lub podaje zbiór Towarów, spośród których można zaoferować mu sprzedaż, Sprzedający zawsze ma obowiązek opisać Towar, który oferuje.
7.8.
Jeśli Sprzedający, w świetle Regulaminu, ma obowiązek wprowadzenia opisu swojej Oferty, opis ten musi on spełniać następujące wymagania:
 1. opis powinien w sposób dokładny i odpowiadający prawdzie, przedstawiać informacje o oferowanym Towarze,
 2. opis nie może zawierać informacji nieprawdziwych, wprowadzających Kupującego w błąd, co do cech oferowanego Towaru lub źródła jego pochodzenia,
 3. opis musi zawierać informacje wymagane przez Kupującego, jeśli wymagania takie zostały przez niego sformułowane w opisie Aukcji.
7.9.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad tworzenia opisu proponowanego Towaru, zostały przedstawione w Załączniku B.
7.10.
Złożenie Oferty sprzedaży Towaru jest równoznaczne z oświadczeniem przez Sprzedającego, że nie narusza w ten sposób przepisów prawa oraz że jest uprawniony do wykonania umowy sprzedaży tego Towaru w przypadku, gdy Kupujący wybierze jego Ofertę. Ponadto, Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treść opisu swojej Oferty, a tym samym za wszelkie nieprawidłowości tego opisu.
7.11.
Jeśli Aukcja jest wieloprzedmiotowa, czyli Kupujący chce kupić od jednego Sprzedającego, określoną liczbę egzemplarzy Towaru, Sprzedający składając Ofertę oświadcza, że dysponuje taką właśnie liczbą sztuk, kompletów lub par danego Towaru oraz proponuje ich sprzedaż. Oferowana kwota dotyczy wtedy jednej sztuki, kompletu lub pary (stosownie do danej Aukcji).
7.12.
W przypadku, gdy Sprzedający zostaje Zwycięzcą Aukcji, kwota sprzedaży jest równa cenie widniejącej przy danej Ofercie, w chwili wyboru Zwycięzcy. Jest to kwota podana przez Zwycięzcę w formularza składania Oferty.
7.13.
Towary posiadające braki lub uszkodzenia można oferować jedynie na Aukcjach umieszczonych w kategoriach dla Towarów uszkodzonych lub gdy Kupujący wyrazi chęć zakupu takiego Towaru w opisie Aukcji.
7.14.
Jeśli Sprzedający posiada aktywną Ofertę, której przedmiotem jest Towar, który już po złożeniu Oferty uległ uszkodzeniu lub z innych powodów nie spełnia już wymagań Kupującego, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kupującego z prośbą o wycofanie jego Oferty.
7.15.
Towary przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, można oferować jedynie na Aukcjach w kategorii Erotyka.
Art. 8. Wiązanie ofert sprzedaży
8.1.
Wiązanie Ofert sprzedaży to jedyny mechanizm, umożliwiający oferowanie tego samego egzemplarza Towaru na wielu Aukcjach, zgodnie z Regulaminem. Oferty wiąże się podczas ich składania, korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej w formularzu składania Oferty.
8.2.
Zabrania się oferowanie tego samego egzemplarza Towaru na kilku Aukcjach, bez korzystania z opcji wiązania w stosunku do tych Ofert. Oznacza to, że Sprzedający nie może dopuścić do sytuacji, w której Kupujący na dwóch (lub więcej) Aukcjach, będą mogli skutecznie wybrać, jako zwycięskie, Oferty dotyczące tego samego egzemplarza przedmiotu.
8.3.
Wiązanie Ofert przeprowadza się w następujący sposób:
 1. pierwszą Ofertę składa się bez korzystania z opcji wiązania, wypełniając w normalny sposób formularz składania Oferty,
 2. kolejne Oferty, które mają być powiązane z tą pierwszą, należy składać korzystając z opcji wiązania Ofert, wskazując numer Aukcji, na której złożona została pierwsza Oferta (punkt poprzedni) lub numer Aukcji jednej z pozostałych Ofert, już powiązanych z tą pierwszą.
Art. 9. Przebieg aukcji
9.1.
Aukcja rozpoczyna się od momentu jej wystawienia przez Kupującego lub od momentu zaplanowanego wystawienia w późniejszym terminie.
9.2.
Aukcja kończy się w następujących przypadkach:
 1. Kupujący wybrał jedną ze złożonych Ofert, w wyniku czego jej Sprzedający stał się Zwycięzcą,
 2. minął czas trwania Aukcji,
 3. Kupujący odwołał Aukcję,
 4. Operator Serwisu usunął lub zablokował Aukcję, z powodu złamania Regulaminu przez Kupującego.
9.3.
Gdy na Aukcji zostały złożone Oferty i minął czas jej trwania, a Kupujący nie wybrał Zwycięzcy, ma na to jeszcze 24 godziny od momentu upłynięcia czasu trwania Aukcji. Po tym okresie, Kupujący nie może już wybrać Zwycięzcy.
9.4.
Jeśli Kupujący podczas wystawiania Aukcji podał cenę maksymalną, to Aukcja taka może przebiegać w dwóch trybach: Stała Cena Maksymalna i Licytacja.
9.5.
Tryb Stała Cena Maksymalna polega na tym, że Kupujący wystawiając Aukcję, podaje maksymalną cenę, za którą jest gotów kupić pożądany Towar. Do zakończenia Aukcji Sprzedający mogą składać Oferty z kwotami sprzedaży nie większymi niż cena maksymalna ustalona przez Kupującego.
9.6.
Tryb Licytacja polega na tym, że ustalona przez Kupującego cena jest początkową ceną maksymalną. Pierwszy Sprzedający składający Ofertę na takiej Aukcji, musi złożyć Ofertę z kwotą nie większą niż cena początkowa. Cena początkowa staje się wtedy aktualną ceną maksymalną. Każdy następny Sprzedający tej Aukcji, aby złożyć Ofertę, musi zaproponować kwotę mniejszą niż aktualna cena maksymalna.
Art. 10. Konwersacja
10.1.
Kupujący i Sprzedający powinni wykorzystywać moduł Konwersacji do wzajemnej komunikacji, jeśli jej przedmiotem jest Oferta złożona przez Sprzedającego, przy której znajduje się Konwersacja lub Aukcja, na której złożona została rzeczona Oferta.
10.2.
Konwersacja nie może być wykorzystywana w celach innych niż te, o których mowa w art. 10.1., w szczególności nie zezwala się na używanie w Konwersacji słów wulgarnych, obraźliwych oraz wyrażania takich poglądów, które mogą łamać przepisy prawa, jak i niezgodnych z dobrymi obyczajami.
10.3.
Zabrania się używania Konwersacji do przekazywania treści reklamowych.
10.4.
Nie zezwala się nakłaniania strony Oferty (tj. Kupującego lub Sprzedającego) do realizacji transakcji poza Serwisem. Wszelkie takie próby będą skutkowały bezwarunkowym zawieszeniem lub usunięciem Konta inicjatora takiej propozycji.
10.5.
Wszelkie zmiany dotyczące Oferty, uzgodnione pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, należy uwzględnić w treści samej Oferty. Żadne ustalenia nie są zobowiązujące dla żadnej ze stron, jeśli nie znajdą się w treści Oferty sprzedaży, na skutek:
 1. zmiany kwoty Oferty,
 2. dodania nowych informacji na koniec opisu Oferty,
 3. złożenia nowej Oferty po odrzuceniu przez Kupującego dotychczasowej.
Art. 11. Wybór zwycięskiej oferty
11.1.
W czasie trwania Aukcji, Kupujący może w każdym momencie wybrać dowolną z aktywnych Ofert złożoną na jego Aukcji, niezależnie od trybu Aukcji.
11.2.
Kupujący nie jest zobowiązany do wyboru jednej ze złożonych Ofert. Jeśli nie wybierze żadnej Oferty, zostanie ona zakończona bez wyłonienia Zwycięzcy.
11.3.
Kupujący ma obowiązek zapoznać się z Ofertą Sprzedającego, którego zamierza wybrać na Zwycięzcę. Przy czym treść wynika zarówno z jej opisu (jeśli taki istnieje), jak i z postanowień zawartych w Regulaminie.
11.4.
Wybór Oferty przez Kupującego następuje w wyniku potwierdzenia swojej decyzji w formularzu wyboru Zwycięzcy, znajdującego się przy Ofercie sprzedaży. Kupujący w formularzu tym poinformowany jest, od jakiego Użytkownika dokonuje zakupu oraz ile wynosi kwota sprzedaży. Informacje te wynikają również z listy Ofert. Użytkownik wybranej w ten sposób Oferty zostaje Zwycięzcą Aukcji.
11.5.
Z chwilą wyboru Zwycięzcy, zawarta zostaje umowa sprzedaży pomiędzy Zwycięzcą a Kupującym. Przedmiotem tej umowy jest Towar proponowany przez Zwycięzcę w jego Ofercie. Dalsze postępowanie stron transakcji, mające na celu zrealizowanie rzeczonej umowy, wynika z obowiązujących przepisów prawa.
11.6.
Strony umowy, o której mowa w art. 11.5. są zobowiązane do nawiązania kontaktu w ciągu 7 dni od zakończenia Aukcji, w celu finalizacji transakcji.
11.7.
Przedmiotem umowy, o której mowa w art. 11.5., jest Towar oferowany przez Zwycięzcę na zasadach opisanych w Regulaminie. Zwycięzca zobowiązany jest sprzedać Kupującemu Towar na warunkach wynikających z Oferty oraz Regulaminu, po kwocie Oferty w momencie wyboru Zwycięzcy przez Kupującego. Kupujący jest zobowiązany nabyć taki Towar w rzeczonej kwocie.
11.8.
Kwota, o której mowa w art. 11.7., jest ceną brutto (z VAT) i może być powiększona jedynie o koszty dostawy (wraz z opakowaniem), określone w Ofercie Zwycięzcy.
11.9.
Kupujący ma prawo wybrać jedną z opcji transportu i jedną z form płatności zadeklarowaną w Ofercie Zwycięzcy.
11.10.
Zwycięzca ma obowiązek sfinalizować transakcję poprzez opcję transportu i płatności wybraną przez Kupującego, spośród opcji zadeklarowanych w jego Ofercie, chyba że poprzez Konwersację Kupujący i Sprzedający wspólnie zgodzą się na inną formę finalizacji transakcji.
11.11.
Wybór Zwycięzcy, kończy Aukcję. Wynika z tego, że jedna Aukcja może prowadzić do zawarcia tylko jednej umowy sprzedaży.
11.12.
Jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ważność umowy pomiędzy Kupującym i Zwycięzcą wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej lub spełnienia innych szczególnych warunków, strony umowy mają prawo domagać się spełnienia tych warunków.
11.13.
Zawarcie umowy nie następuje, jeśli wybór Zwycięzcy miał miejsce na skutek błędu technicznego (sprzętowego lub programowego) w ramach Serwisu.
11.14.
Z chwilą wyboru Zwycięzcy, dane kontaktowe Zwycięzcy są przekazywane Kupującemu, a dane kontaktowe Kupującego są przekazywane Zwycięzcy. Są to dane osobowe Użytkownika figurujące w ustawieniach jego Konta, potrzebne do sfinalizowany transakcji.
Art. 12. System komentarzy
12.1.
Serwis umożliwia Użytkownikom wystawianie opinii dotyczących transakcji, mających miejsce w wyniku wyboru Zwycięzcy Aukcji. Opinie te nazywane są komentarzami. Wyróżnia się 3 rodzaje komentarzy: Negatywny, Neutralny i Pozytywny. Treść komentarza powinna być rzetelnym i uczciwym opisem przebiegu transakcji.
12.2.
Komentarz może wystawić Zwycięzca oraz Kupujący, który wybrał jego Ofertę.
12.3.
Użytkownik ma prawo napisania odpowiedzi do otrzymanego komentarza. Odpowiedź ta powinna odnosić się do danego komentarza i służy wyjaśnienia ewentualnych zarzutów, które pojawiły się w komentarzu pod adresem odbiorcy komentarza.
12.4.
Komentarz można wystawić do momentu przeniesienia Aukcji do archiwum.
12.5.
Zabrania się wystawiania komentarza lub odpowiedzi zawierających jakiekolwiek z niżej wymienionych treści:
 1. wulgaryzmy, stwierdzenia obraźliwe, łamiące obowiązujące prawo lub dobre obyczaje,
 2. reklamy, adresy stron internetowych, wszelkie informacje niemające bezpośredniego związku z przebiegiem transakcji,
 3. danych osobowych lub kontaktowych Użytkownika Serwisu jak również innych podmiotów, które nie wyraziły na to zgody.
12.6.
Wystawiający komentarz lub odpowiedź w pełni odpowiada za jego treść.
12.7.
Operator ma prawo modyfikować lub usuwać komentarze i odpowiedzi, jeśli ich treść narusza Regulamin lub dobre imię Serwisu, jak również, gdy istnieją uzasadnione przesłanki, że Użytkownik wystawiający komentarz, pomylił się, w szczególności: wybrał niewłaściwy rodzaj komentarza, wystawił komentarz innemu Użytkownikowi niż zamierzał.
Art. 13. Płatności
13.1.
Usługa sprzedaży Towaru w ramach Serwisu jest odpłatna. Operator Serwisu pobiera prowizję od sprzedaży Towaru. Prowizją obciążany jest wyłącznie Zwycięzca Aukcji, w momencie wyboru jego Oferty przez Kupującego.
13.2.
Nie zezwala się na obciążania Kupującego przez Sprzedającego prowizją za sprzedaż Towaru.
13.3.
Wysokość opłat, dokładne zasady ich naliczania, oraz sposoby regulowania płatności, opisano w Załączniku D.
13.4.
Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany zasad pobierania prowizji w ramach organizowanych akcji promocyjnych. Z zastrzeżeniem, że zmiany te muszą powodować obniżenie kwot prowizji, w stosunku do zasad określonych w Regulaminie.
13.5.
Aukcje wystawiane w kategorii "Nieruchomości" są jedynie ogłoszeniami i nie podlegają zasadom dotyczącym naliczania opłat określonych w Regulaminie. Od ewentualnej sprzedaży dokonanej w wyniku takiej Aukcji, Operator Serwisu nie pobiera żadnych opłat.
Art. 14. Towary zakazane
14.1.
Użytkownikom zabrania się wystawiania Aukcji, składania na nich Ofert oraz składania Ofert sprzedaży, których przedmiotem są Towary, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, lub znajduje się na liście towarów zakazanych określonych w Załączniku C.
14.2.
Towary, o których mowa w art. 14.1. nie mogą być również załączane, jako dodatek do Towaru będącego przedmiotem Oferty.
Rozdział 4. Postanowienia końcowe
Art. 15. Odpowiedzialność serwisu Chce-kupic.pl
15.1.
Pełną odpowiedzialność za Towary oferowane w ramach Serwisu ponoszą Użytkownicy. Operator Serwisu nie ponosi za nie odpowiedzialności.
15.2.
Pełną odpowiedzialność za treści wprowadzane w ramach Serwisu przez Użytkowników oraz za podejmowane w jego obrębie działania, ponoszą sami Użytkownicy.
15.3.
Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Towaru oferowanego przez Użytkowników z jego opisem, wady fizyczne lub prawne Towaru, jak również za warunki realizacji transakcji.
15.4.
Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezdolność do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Zwycięzcą, jak również za niewłaściwą realizację takiej umowy.
15.5.
Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu, w szczególności za problemy związane z awariami, które powstały z przyczyn od niego niezależnych.
Art. 16. Moderacja
16.1.
Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania Aukcji łamiącej Regulamin lub naruszającej dobre imię Serwisu. Usunięcie Aukcji powoduje, że jest ona na trwałe niedostępna w Serwisie. Zablokowanie Aukcji powoduje jej zakończenie oraz uniemożliwia jej ponowne wystawienie.
16.2.
Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania Oferty łamiącej Regulamin lub naruszającej dobre imię Serwisu. Usunięcie Oferty powoduje, że jest ona na trwałe niedostępna w Serwisie. Zablokowanie Oferty powoduje umieszczenie jej na liście Ofert odrzuconych oraz uniemożliwia ponowne złożenie Oferty przez Sprzedającego na danej Aukcji.
16.3.
Istnieje możliwość odblokowania Aukcji lub Oferty, po wyjaśnieniu sytuacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Serwisu.
16.4.
Operator Serwisu może zawiesić Konto, jeśli jego Użytkownik złamie Regulamin. Użytkownik zawieszonego Konta ma ograniczony dostęp do Serwisu. Zawieszenie Konta powoduje automatyczne zablokowanie lub usunięcie Aukcji i Ofert Użytkownika tego Konta.
16.5.
Użytkownikowi zawieszonego Konta nie wolno bez zgody Operatora, dokonywać Rejestracji lub korzystać z innych, niezawieszonych Kont, jeśli takowe posiada.
16.6.
Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przeniesienia Aukcji do innej kategorii, jeśli została wystawiona w kategorii nieodpowiedniej do rodzaju Towaru będącego przedmiotem Aukcji.
Art. 17. Polityka prywatności
17.1.
Poprzez Rejestrację w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora Serwisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadach Polityki Ochrony Prywatności określonych w Załączniku A.
17.2.
Administratorem danych osobowych, o których mowa w art. 17.1. jest Operator Serwisu.
Art. 18. Reklamacje
18.1.
Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji, gdy świadczenie usług przez Operatora Serwisu w ramach Umowy jest niezgodne z Regulaminem.
18.2.
Reklamacja, zawierająca nazwę Użytkownika oraz treść zgłaszanego wniosku, powinna zostać przesłana drogą elektroniczną lub złożona na piśmie Operatorowi Serwisu.
18.3.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora Serwisu w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
18.4.
Operator zastrzega sobie prawo do nie rozpatrzenia reklamacji, jeśli
 1. wynika ona z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawa,
 2. dotyczy ona zdarzeń, zaistniałych wcześniej niż 120 dni od daty otrzymanie przez Operatora wniosku reklamacyjnego.
Art. 19. Rozwiązanie umowy
19.1.
Użytkownik może rozwiązać Umowę, bez podawania przyczyny, kierując wniosek do Operatora Serwisu, korzystając z formularza kontaktowego, będąc zalogowanym w Serwisie. Wniosek ten powinien zawierać oświadczanie o rozwiązaniu Umowy.
19.2.
Rozwiązanie Umowy jest możliwe, gdy minęły 30 dni od daty zakończenia ostatniej Aukcji, w której Użytkownik brał udział (był Kupującym lub Zwycięzcą).
19.3.
Niezależnie od rozwiązania umowy, Użytkownik ma obowiązek uregulować ewentualne należności wobec Operatora, wynikające z Regulaminu oraz zrealizować zawarte umowy sprzedaży z Użytkownikami.
19.4.
Operator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem, w związku z zablokowaniem jego Konta.
Art. 20. Zmiany regulaminu
20.1.
Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w dowolnym czasie, bez uzasadniania przyczyny.
20.2.
Użytkownicy będą poinformowani o każdej zmianie Regulaminu.
20.3.
W przypadku zmiany Regulaminu, kontynuacja Umowy, wymaga akceptacji przez Użytkownika Regulaminu wraz z jego zmianami. Nie zaakceptowanie nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy. Zalogowanie się do Serwisu powoduje akceptację Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.
20.4.
Regulamin zaczyna obowiązywać od daty ustalonej przez Operatora Serwisu. Umowa podlegają postanowieniom Regulaminu z chwilą jego akceptacji przez Użytkownika. Aukcje przebiegają według postanowień Regulaminu, który obowiązywał w momencie ich wystawienia.
20.5.
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem http://chce-kupic.pl/regulamin/.
20.6.
Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu ulegnie zmianie lub unieważnieniu, w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Art. 21. Załączniki
21.1.
Regulamin zawiera załączniki, które stanowią jego integralną część.
21.2.
Załączniki Regulaminu:
21.3.
Dokumenty inne, niż załączniki wymienione w art. 21.2., nie stanowią części Regulaminu.


Powrót do strony głównej


 Wpisz co najmniej 3 znaki
§
UWAGA: Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej informujemy, że serwis ten wykorzystuje pliki Cookie.
Aby dowiedzieć się więcej o celu ich wykorzystania i zmianie ustawień Cookie w przeglądarce kliknij tutaj.